صادرات و واردات محصولات و ماشین آلات چاپی

ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﺗﺸﮑﻞﻫﺎﯼ ﭼﺎﭖ ﺩﺭ ﺳﺮﺍﺳﺮ ﮐﺸﻮﺭ ﮔﻔﺖ : ﻃﺒﻖ ﺗﻔﺎﻫﻢﻧﺎﻣﻪ ﺍﻣﻀﺎ ﺷﺪﻩ ﻣﯿﺎﻥ ﺩﻭ ﻭﺯﯾﺮ ﺍﺭﺷﺎﺩ ﻭ ﺻﻨﻌﺖ ﮐﻠﯿﻪ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺗﺄﺳﯿﺲ، ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﻭ ﻣﺎﺷﯿﻦﺁﻻﺕ ﭼﺎﭘﯽ ﺍﺯ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺍﺭﺷﺎﺩ ﺑﻪ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺻﻨﻌﺖ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪ .

ﺷﺠﺎﻉ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮﺩ : ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﻣﻘﺮﺭ ﺷﺪ ﺗﺎ ﮐﺎﺭﮔﺮﻭﻫﯽ ﻣﺘﺸﮑﻞ ﺍﺯ ﻣﺘﺸﮑﻞ ﺍﺯ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎﻥ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺍﺭﺷﺎﺩ، ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺻﻨﻌﺖ، ﺍﺗﺎﻕ ﺍﺻﻨﺎﻑ ﻭ ﺍﺗﺤﺎﺩﯾﻪﻫﺎﯼ ﭼﺎﭖ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﺁﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯼ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﭼﺎﭘﺨﺎﻧﻪ، ﺻﺪﻭﺭ ﻣﺠﻮﺯ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻣﺎﺷﯿﻦﺁﻻﺕ ﻭ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻭﻟﯿﻪ ﭼﺎﭖ ﻭ …. ﺭﺍ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﻭ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻧﯿﺎﺯ ﺑﺮﻭﺯﺭﺳﺎﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪ . ﺗﺎ ﺍﯾﻦ ﺁﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﮐﺎﺭ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺻﻨﻌﺖ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﯿﺮﺩ .

ﺷﺠﺎﻉ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮﺩ : ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﻣﻘﺮﺭ ﺷﺪ ﺗﺎ ﮐﺎﺭﮔﺮﻭﻫﯽ ﻣﺘﺸﮑﻞ ﺍﺯ ﻣﺘﺸﮑﻞ ﺍﺯ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎﻥ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺍﺭﺷﺎﺩ، ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺻﻨﻌﺖ، ﺍﺗﺎﻕ ﺍﺻﻨﺎﻑ ﻭ ﺍﺗﺤﺎﺩﯾﻪﻫﺎﯼ ﭼﺎﭖ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﺁﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯼ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﭼﺎﭘﺨﺎﻧﻪ، ﺻﺪﻭﺭ ﻣﺠﻮﺯ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻣﺎﺷﯿﻦﺁﻻﺕ ﻭ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻭﻟﯿﻪ ﭼﺎﭖ ﻭ …. ﺭﺍ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﻭ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻧﯿﺎﺯ ﺑﺮﻭﺯﺭﺳﺎﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪ . ﺗﺎ ﺍﯾﻦ ﺁﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﮐﺎﺭ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺻﻨﻌﺖ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﯿﺮﺩ .

ﻭﯼ ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﺍﺯ ﻃﺮﺡ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺍﺭﺷﺎﺩ ﺑﺎ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﮐﺎﻏﺬ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺧﺒﺮ ﺩﺍﺩ ﻭ ﮔﻔﺖ : ﺻﺎﻟﺤﯽ ﺍﻣﯿﺮﯼ ﻭﺯﯾﺮ ﺍﺭﺷﺎﺩ ﺩﺭ ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺍﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﺩﺭ ﮔﻔﺖﻭﮔﻮ ﺑﺎ ﻧﻌﻤﺖﺯﺍﺩﻩ ﻭﺯﯾﺮ ﺻﻨﻌﺖ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﮐﺎﻏﺬ ﻭ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺟﺪﯼ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺍﺭﺷﺎﺩ ﺭﺍ ﻣﻄﺮﺡ ﮐﺮﺩ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﻧﻈﺮ ﻭﺯﯾﺮ ﺻﻨﻌﺖ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺑﻮﺩ، ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺗﻼﺵ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺗﺒﻌﺎﺕ ﺍﯾﻦ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﺗﺸﺮﯾﺢ ﺷﻮﺩ .

 ﺷﺠﺎﻉ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮﺩ : ﻭﺯﯾﺮ ﺍﺭﺷﺎﺩ ﺑﻪ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻧﺸﺮ ﻭ ﭼﺎﭖ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﻭﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺭﺍ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻧﺎﺑﻮﺩﯼ ﺑﺨﺸﯽ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﺩﺍﻧﺴﺖ . ﻭﯼ ﻫمچنین ﺻﺮﺍﺣﺘﺎًﺍﻋﻼﻡ ﮐﺮﺩ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﺗﻌﺮﻓﻪ ۸۰ ﺩﺭﺻﺪ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺕ ﺑﻪ ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ﻣﯽﺭﻭﻧﺪ .

  رئیس شورای اسلامی کار شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران در گفتگو با ایلنا: اصلاح قانون کار از نظرکارگران

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.